×
توجه
جهت ثبت نام ابتدا فایل تعدنامه را دانلود نمایید دانلود

کاربر جدید

ایجاد کاربر و تکمیل اطلاعات کاربر
ایجاد حساب کاربری جدید
تکمیل اطلاعات کاربر
تکمیل اطلاعات سازمانی
جهت دریافت شماره شبا به لینک https://idpay.ir/banks رفته و پس از انتخاب بانک سپس ورود شماره حساب شماره شبای خود را دریافت کنید.